Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн систем
Санхүүгийн Veritech Accounting систем нь бизнесийн байгууллагын санхүү нягтлан бодох бүртгэлийн бүхий л үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх, тэдгээр үйл ажиллагааг байгууллагын бүх салбар нэгжүүд дээр ижил стандартаар явуулах боломжтой вэбд суурилсан цогц програм хангамж юм.Veritech Accounting систем нь байгууллагын санхүү, бүртгэлийн үйл ажиллагааг Монгол улсын нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль бол...
Харилцагчийн удирдлагын мэдээллийн систем
Veritech CRM систем нь бизнесийн байгууллагын санал болгож байгаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний мэдээлэл болон тэдгээртэй холбоотой маркетингийн танилцуулга, реклам, үнийн санал болон бусад шаардлагатай бүхий л мэдээллийг удирдахаас эхлээд маркетингийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, хянах, удирдах, бүтээгдэхүүн/үйлчилгээ сонирхож байгаа сонирхогчийн мэдээлэл, харилцагчид, худалдан авалтын түүх, үнэ, ү...
Хүний нөөцийн удирдлагын систем
Veritech HRM систем нь хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтаас эхлээд тэднийг сургах, хөгжүүлэх, идэвхжүүлэх, гүйцэтгэлийг үнэлэх, удирдах, ажлаас чөлөөлөгдөх хүртэл бүхий л бизнес процессыг удирдах, 100% вебэд суурилсан, мобайл модуль, ухаалаг тайлан (Business Intelligence) бүхий онлайн програм хангамж юм.Энэхүү системийг нэвтрүүлснээр байгууллагын хүний нөөцийн бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл...
Төслийн удирдлагын мэдээллийн систем
Veritech PMIS систем нь төслийн ерөнхий мэдээллээс эхлээд төсөлд оролцож байгаа оролцогч талуудын мэдээлэл, төсөлд оролцож байгаа багийн гишүүдийн мэдээлэл, төслийн ажлын төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн үнэлгээ, эрсдэл, өөрчлөлтийн удирдлага зэрэг бүхий л бизнес процессыг удирдаж ухаалаг тайлан /Business intelligence/ гаргах боломж бүхий вэбэд суурилсан онлайн програм хангамж юм. Энэхүү системийг н...
Цаг бүртгэлийн систем
Veritech TNA цаг бүртгэлийн систем нь ажилтан бүртгэх, ажилтны цагийн хуваарийг тохируулах, хурууны хээ болон цахим картаар ирцийг бүртгэхээс эхлээд ирцийн тайлан мэдээ гаргах хүртэл цаг бүртгэлийн үйл ажиллагааг удирдан зохицуулах вебэд суурилсан өргөн боломж бүхий програм хангамж юм.Системийг ашигласнаар ирц бүртгэлийн үйл ажиллагаа онлайн, real-time горимд шилжих ба хоцролт багасах, менеже...
Цалингийн систем
Veritech Payroll систем нь байгууллагын ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлд ноогдох цалин хөлс, нэмэгдэл, суутгал зэрэг бүхий л тооцооллыг уян хатан томьёоны механизм ашиглан хийж гүйцэтгэх ба ямар ч байгууллагын шаардлагад зохицон ажиллах, вебэд суурилсан, онлайн програм хангамж юм.Цалингийн тооцоолол нь байгууллага дурын тоогоор үүсгэж болох хувьсагчууд дээр суурилах бөгөөд эдгээр хувьсагчуудыг аш...
Дэлгүүрийн удирдлагын систем
Veritech SMS Дэлгүүрийн удирдлагын систем нь танай худалдааны байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагаа болох бараа бүтээгдэхүүн орлогод авах, борлуулалт хийх, санхүүгийн баримт, гүйлгээнд бичих, үнэ, урамшууллын бодлого тохируулах, дэлгүүр тасгийн борлуулалт, төлбөр тооцоонд хяналт тавих гэх мэт бүхий л бизнес процессийг удирдаж, мэдээллийг төвлөрсөн баазад real-time хэлбэрээр нэгтгэсэн веб, де...