Малын бүртгэл мэдээллийн систем
Малын бүртгэл, мэдээлэлийн нэгдсэн сангийн програм хангамжийг боловсруулж малын тоо, толгой, үүлдэр угсаа, төрөл эмчилгээ оношилгоо вакцинжуулалт, малын гаралтай бүтээгдэхүүнийг бүртгэх нь энэ салбарт төрийн бодлого хэрэгжүүлэх, цаашлаад малтай холбоотой бусад төслүүдийг үр дүнтэй амжилттай хэрэгжүүлэх үндэс суурь болж өгнө. Мөн малын тоо толгой, уг гарал, удам угшил тэдгээрийн шилжилт хөдөлгөөн, ...
Малын индексжүүлсэн даатгалын систем
Малын индексжүүлсэн даатгал систем нь даатгалын систем болон санхүүгийн системийг өөртөө агуулсан цогц систем юм. IBLI програм 33 жилийн мэдээллийн санд тулгуурласан эрсдэлийн шинжилгээ, баталгаат нөхөн төлбөрийн хандивын тооцоолол, нөхөн төлбөрийн тооцоолол зэрэг нүсэр нарийн тооцооллуудыг автоматжуулах, олон жилийн мал хорогдлын мэдээллийн санг үүсгэх болон малын индексжүүлсэн даатгалын үйл аж...
Агуулахын удирдлагын систем
Veritech ERP - Warehouse Management System буюу Агуулахын Удирдлагын системийн тухай Үйлдвэрлэл болон борлуулалт эрхэлдэг байгууллагын бараа бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэхээс эхлэн хэрэглэгчдэд нийлүүлэх хүртэлх бүхий л үйл ажиллагааны салшгүй чухал хэсэг бол агуулахын удирдлага юм.Агуулах нь байгууллагын бараа материал, түүхий эд, хангамжийн материал, үндсэн хөрөнгө зэрэг хөрөнгүүдийг татан авах, б...
Төлөвлөлтийн систем
Veritech ERP - Planning System буюу Төлөвлөлтийн Системийн тухай `Бизнесийн байгууллагын үйл ажиллагаа нь тасралтгүй үргэлжлэх, ашигтай ажиллах зарчимд тулгуурладаг ба энэхүү зарчмуудын гол үзүүлэлтийн нэг нь төлөвлөгөөг бодит байдалд тулгуурлан гүйцэтгэлтэй харьцуулан дүгнэх, хянах, шаардлагатай тохиолдолд шинэчлэх явдал юм. Байгууллагууд төлөвлөгөө гаргадаг боловч эргээд нэгж бүрийг хооронд нь ...
Цалингийн систем
Veritech ERP – Veritech Payroll System буюу Цалингийн системийн тухай Veritech Цалингийн систем нь Танай байгууллагын ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлд ноогдох цалин урамшуулал, суутгал зэргийг байгууллагын онцлогт тохирсон цалин бодолтын томъёогоор хуулийн дагуу тооцон гаргана. Энэхүү систем нь орчин үеийн дэвшилтэт технологи болох үүлэн тооцоололд суурилсан архитектуртай, онлайн хандалт бүхий б...
Төслийн удирдлагын систем
Veritech ERP – Project Management Information System буюу Төслийн Удирдлагын системийн тухай Өдөр тутам өсөн нэмэгдэж байгаа орчин үеийн бизнесийн салбарын өрсөлдөөнд аливаа байгууллага өөрийн үйл ажиллагаатай холбоотой үргүй зардлыг бууруулах, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах болон бүтээмжийг дээшлүүлэх зайлшгүй шаардлага тавигдаж байна. Байгууллагад шинээр нэвтрүүлэх болон с...
Хүний нөөцийн удирдлагын систем
Veritech ERP - Human Resource Management System буюу Хүний нөөцийн Удирдлагын Системийн тухай Орчин цагт бизнесийн салбарт өрсөлдөөн нэмэгдэхийн хирээр аливаа байгууллага үндсэн үйл ажиллагаандаа анхааран төвлөрч, бүтээгдэхүүн үйлчилгээнийхээ чанарыг сайжруулахын төлөө хүний нөөцийн бодлогыг оновчтой төлөвлөх, бүтээмжийг дээшлүүлэх шаардлага өнөө үед хурцаар тавигдах болсон. Энэхүү шаардлагын даг...
Ажил үүргийн хувиарлалтын систем
Veritech ERP – Task Management System буюу Ажил Үүргийн Хуваарийн системийн тухай Уг систем нь байгууллагын ажилтнуудын бүтээмжийг сайжруулах, ажлын ачааллыг тооцох, ажиллах хүчний ажлын чадамжийг сайжруулах, цаг ашиглалтыг дээд зэргээр нэмэгдүүлэх зэрэг зорилтуудад хүрэх боломжуудыг Танд олгоно. Системийг хэрэглэснээр байгууллагын хэлтэс тасгийн дотоод ажил хуваарилалт, ажлын хяналт, ажил б...
Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн систем
Veritech ERP – Accounting System буюу Санхүү, Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Системийн тухай Аливаа байгууллагын бизнесийн цар хүрээ өргөжих тусам тухайн байгууллагын бизнесийн төлөв байдлыг илэрхийлэгч нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын үйл ажиллагаа боловсронгуй болж, удирдлагын зүгээс бүртгэлээр тавих хяналтын тогтолцоог бэхжүүлэх шаардлагатай болдог.Олон салбартай байгууллагын хувьд сал...