Мэдээ & Үйл явдал

Хэрэгжүүлсэн төслүүд

Interactive at "The Guardian"06-сар 14, 2014     |     A+ | A-

Интерактив ХХК нь Уул уурхайн ил тод байдлын санаачлага төсөл, Европын Сэргээн босголтын банк (EBRD) болон Австралийн Adam Smith International байгууллагуудаас зарласан уул уурхайн Цахим тайлангийн систем боловсруулах тендeрт гүйцэтгэгчээр шалгаран ажиллаж байна.

Уул уурхайн “Цахим тайлангийн систем” төсөл нь Монгол улсад уул уурхайн салбарт олборлох чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг компаниудын олборлолт, орлого, төсөвт төлсөн татвар, хандив, тусламж болон тэдгээрийн зарцуулалтыг олон нийт, иргэний нийгмийн байгууллагуудад ил тод болгох боломжийг бий болгох юм. Энэхүү төслийн талаар Их Британы “Guardian” сайтад дараах мэдээллийг нийтэлсэн байна.

http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/adam-smith-international-partner-zone/money-eiti-mongolia