Мэдээллийн технологийн дэд бүтцийн чиглэлээр

  • Байгууллагын өгөгдлийн сангийн дахин төлөвлөлт
  • Олон төрлийн өөр хоорондоо уялдаа багатай системүүдийн интеграци хийх (EAI, ESB)
  • Өгөгдлийн сангийн нэгтгэл, шилжүүлэг, хяналт хийх
  • Байгууллага хоорондын мэдээлэл солилцоог боловсронгуй болгох
  • Хэрэглэгчийн болон Хандалтын эрхийн тогтолцоо бий болгох (SSO)