Бизнес процессыг боловсронгуй болгох чиглэлээр

  • Бизнес процессын судалгаа, ре-инжинеринг хийх
  • Бизнес анализ, хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагын судалгаа хийх
  • Мэдээллийн системийн анализ, дизайн гаргах
  • Байгууллагын мэдээллийн системийн төлөвлөлт, архитектур боловсруулах
  • Өгөгдлийн агуулах буюу Data warehouse байгуулах
  • Одоогийн ашиглаж байгаа програм хангамжаас тань үл хамаарах Data mining буюу өгөгдлийн уурхай ашиглах боломжийг танай байгууллагад бий болгох, хүссэн тайлан, мэдээгээ түргэн шуурхай боловсруулах боломж бий болгох
  • Business Intelligence буюу бизнесийн ухаалаг хэрэгсэл суурилуулах, Dashboard ашиглан бизнесийн дүр зургаа хянах боломжийг бий болгох
  • Бизнесээс бизнес рүү (B2B), Засгийн Газраас бизнес рүү (G2B)
  • Засгийн Газраас Засгийн Газар руу (G2G), Засгийн газраас иргэнд (G4C)  шийдлүүдийн хөгжүүлэлт